Vaaliteemat

Avaan tällä sivulla näkemystäni suunnasta, johon Joensuuta pitäisi viedä sekä erinäisiä kysymyksiä, joita en ole sisällyttänyt erillisiin vaalikärkiini, jotka ovat koulutus, asuminen ja ympäristö. Konkreettisimmat tavoitteeni ovat avattuina vaalikärkien alle niiden omille sivuille.

Hyvinvoiva Joensuu koostuu hyvinvoivista joensuulaisista. Joensuun päätöksenteossa tulee katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja tehdä sekä sosiaalisesti että ympäristöllisesti kestävää politiikkaa. Tämä edellyttää poliittista suunnanmuutosta, jossa lyhytnäköiset leikkaukset ja yksityisautoilun suosiminen korvataan koulutukseen, asumiseen, joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen panostamisella. Näiden lisäksi Joensuussa on oltava jatkossa nykyistä paremmat sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut.

Joensuu tulee nähdä kokonaisuutena, jossa kantakaupunki, haja-asutusalueet sekä liitoskuntien taajamat täydentävät toisiaan eikä niitä aseteta vastakkain. Valtuutettuna huomioisin politiikassa niin Uimaharjun mummot, Öllölän lapsiperheet kuin kantakaupungin opiskelijatkin. Lähipalveluiden rooli on aivan keskeinen Joensuun alueiden välisen tasa-arvon toteutumisessa. Joukkoliikenneyhteyksiä Joensuun keskustan ja liitoskuntien välillä tulee parantaa työmatkaliikenteen helpottamiseksi ja jotta kaikki voisivat hyödyntää Joensuun palveluita mahdollisimman laajasti.

Joensuuhun tarvitaan lisää työtä. Kaupungin tulee luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle Joensuuhun. Kaupungin hankinnoissa tulee suosia paikallisia toimijoita, erityisesti pieniä- ja keskisuuria yrityksiä. Joensuussa täytyy kokeilla kuuden tunnin työpäivää. Kaupungin tulee tarjota enemmän harjoittelupaikkoja joensuulaisille opiskelijoille, mutta kaupungin ei tule hyväksikäyttää ilmaistyövoimaa, kuten palkattomia harjoittelijoita tai työkokeilijoita.

Panostamalla koulutukseen ja varhaiskasvatukseen Joensuu panostaa tulevaisuuteensa. Opiskelijat ovat Joensuulle suuri voimavara ja olennainen osa Joensuun tulevaisuutta. Joensuun tulee panostaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja viihtymiseen Joensuussa opiskeluaikanaan, jotta mahdollisimman moni tutkinnon suorittanut haluaa jäädä Joensuuhun ja tuoda osaamisensa koko seutukunnan hyödyksi. Parempi opiskelijakaupungin imago tuo Joensuuhun tulevaisuudessa yhä enemmän opiskelijoita.

Liikunta ja kulttuuri ovat joensuulaisten hyvinvointia parantavia peruspalveluita. Joensuun kaupungin on taattava, että jokaisella lapsella on vähintään yksi harrastus. Joensuun hyvien ulkoliikuntapalveluiden taso ja ylläpito tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Joensuuhun tulee rakentaa uusi liikuntahalli, joka parantaisi sekä koululaisten, korkeakouluopiskelijoiden että muiden kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia. Erilaisten liikuntatoimijoiden ja -lajien tulee olla yhdenvertaisessa asemassa keskenään. Joensuun tulee tarjota nykyistä enemmän tiloja esimerkiksi kuvataiteen, teatterin ja musiikin harrastamiselle sekä turvata kaupungissa toimivien teatterien, museoiden ja kirjastojen resurssit.

Joensuun on vastattava ilmastonmuutoksen globaaliin haasteeseen olemalla hiilineutraali vuonna 2025. Hyvällä kaavoituksella voidaan edistää olennaisesti tämän tavoitteen toteutumista. Joensuun kaavoituksessa on päästävä eroon ajatuksesta, jonka mukaan yksityisautoilun määrä tulee joka tapauksessa kasvamaan. Todellisuudessa kaavoituksella voidaan, ja sillä pitää vähentää yksityisautoilun määrää Joensuussa. Tämä vähentää melua, ruuhkia ja liikennepäästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Samaan aikaan joukkoliikenteen saavutettavuutta täytyy parantaa sekä pyöräteitä ja jalkakäytäviä on lisättävä. Työ- ja koulumatkaliikunta edistää myös joensuulaisten hyvinvointia, minkä takia edellytyksiä sille on parannettava. Joensuun kaupungin tulee myös vaikuttaa siihen, että Joensuun alueen teollisuuspäästöt vähenevät siten, että Joensuu voi olla hiilineutraali vuonna 2025.

Myös asumiseen liittyviin haasteisiin voidaan vastata kaavoituksella. Joensuun ongelmana on ollut pitkään pienten, erityisesti vuokra-asuntojen saatavuus läheltä keskustaa. Samaan aikaan kantakaupungin omakotitaloasutus on levinnyt yhä kauemmas keskustasta. Joensuun kaavoituksessa on alkavalla valtuustokaudella keskityttävä kaavoittamaan pieniä asuntoja sisältäviä taloja keskeisille sijainneille. Joensuun kaupunkirakennetta on tiivistettävä ja on keskityttävä rakentamaan nykyistä enemmän ylöspäin. Kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä. Joensuuhun on kaavoitettava ja rakennettava 300 opiskelija-asuntoa lisää jo kaavoitettujen lisäksi, jotta Joensuuta vuosikymmeniä vaivannut krooninen asuntopula saadaan viimein loppumaan ja Savonlinnan kampukselta  Joensuuhun siirtyville opiskelijoille riittää asuntoja.

Joensuun kaupungin tulee kantaa vastuunsa kaikista heikoimmassa ja epävakaimmassa asemassa olevista. Maksimoidaan kuntapaikat oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja tehdään konkreettisia toimenpiteitä heidän tukemisekseen. Rakennetaan kunnollinen palveluketju paperittomille turvapaikanhakijoille.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat olleet aiemmin merkittävässä roolissa kunnallisessa päätöksenteossa. Joensuussa ja muualla Pohjois-Karjalassa näin ei enää kuitenkaan ole enää alkavalla valtuustokaudella, koska sote-palvelut siirtyivät kunnilta maakunnallisen Siun soten alaisuuteen. Joensuun kaupungin on tarjottava maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille joensuulaisille.

Joensuun kaupungin päätöksenteon tulee olla avointa ja siitä tulee viestiä nykyistä paremmin ja monipuolisemmin kuntalaisille. Valtuutettuna toimiessani kuuntelisin mielelläni äänestäjiä ennen kokouksia ja laatisin kokouksista raportteja netti- ja facebook-sivuilleni kuntalaisten ja muidenkin luettavaksi. Kaupungin hallinnon virkamiesvetoisuutta tulee vähentää. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien jäsenillä on oltava paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa. Joensuussa voitaisi kokeilla osallistavaa budjetointia, jossa asianosaisilla on vaikutusmahdollisuudet budjetointiin jo niiden valmisteluvaiheessa. Joensuun kaupungin hankintaosaamista tulee lisätä ja omistajaohjauksia ja rahankäyttöä muuttaa läpinäkyvämmäksi, erityisesti kaupungin yhtiöiden osalta. Joensuun päätöksenteon rakenteellinen korruptio on kitkettävä pois. Kaupunginyhtiöiden omistajaohjausta on parannettava ja yhtiöiden päätäntävaltaa on siirrettävä takaisin valtuustolle. PKO:n markkina-asemaa tulee tarkastella kriittisesti.

Jos jotkut asiat teemoista jäivät askarruttamaan, voit olla yhteydessä minuun ja kysyä lisää.

Omien teemojeni lisäksi olen sitoutunut Vasemmistoliiton vaaliohjelmaan sekä Vasemmistonuorten vaaliohjelmaan. Lisäksi monia hyviä kuntapolitiikassa toteutettavia ideoita löydät Vasemmistoliiton Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi käynnistämän 100 ideaa -kampanjasta.